BIP
Grafika BIP
Strona główna/Menu Przedmiotowe/Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Danych Osobowych

Bezpieczeństwo i poufność Państwa danych jest dla nas priorytetem. Zapewniamy, że zawsze dokładaliśmy i będziemy dokładać wszelkich starań aby zapewnić ochronę Waszych danych, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych, w tym stosowanie odpowiedniej ochrony podczas projektowania nowych usług i rozwiązań.

Niniejsza Regulamin służy poinformowaniu klientów i stron zainteresowanych o celu, zakresie i  kategoriach przetwarzania ich danych osobowych, czasie przetwarzania danych oraz o przysługujących im prawach, zgodnie z obowiązującym od  25  maja 2018r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwany RODO/GDPR).

Administrator Danych i Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Państwa Danych jest Spółka Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (41-500) ul. Składowa 1.

Jako Administrator Danych, jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, i ich wykorzystywania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkich dodatkowych informacji możecie Pastwo zasięgnąć u Inspektora Ochrony Danych pod adresem  lub listownie na adres na podany jako adres siedziby firmy.

Bezpieczeństwo danych

W celu zagwarantowania bezpieczeństwa Państwa danych, przeprowadziliśmy Ocenę Skutków Przetwarzania danych osobowych uwzględniając ryzyka związane z ich przetwarzaniem oraz analizę ryzyka dla stosowanych przez nas zabezpieczeń.

Aktualnie stosujemy wysokiej klasy, sprawdzone zabezpieczenia prewencyjne oraz mechanizmy monitorujące sposoby przetwarzania, przepływy oraz dostępu do posiadanych informacji, tak aby móc zagwarantować że przetwarzanie danych odbywa się nie tylko zgodnie z prawem ale również zgodnie z najlepszymi praktykami w dziedzinie zabezpieczania danych i systemówa) informatycznych.

Obecnie Państwa dane pozostające w naszych zasobach nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (UE). Jeżeli dojdzie do takiego przekazania, niezwłocznie poinformujemy o tym fakcie i zamieścimy informacje na ten temat na stronie internetowej, w tym w niniejszym Regulaminie.

Kategorie zbieranych danych osobowych

Aktualnie, w związku z prowadzoną przez nas działalnością informujemy, że przetwarzamy (lub możemy przetwarzać) dane osobowe w następujących procesach:

 • Dane osobowe naszych klientów oraz osób wskazanych do kontaktu
  Przetwarzanie danych (podanie) jest wymagane w celu świadczenia wszystkich naszych usług na jak najwyższym poziomie, na podstawie i w zakresie zawartych z naszymi klientami umów lub zleceń. Odmowa podania tych danych uniemożliwia zawarcie umów lub przyjmowanie zleceń. Wszystkie informacje dotyczące konkretnych osób lub klientów będziemy przetwarzali przez okres świadczenia umowy oraz pięć lat po jego wygaśnięciu, (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Dane osób zainteresowanych współpracą z nami
  Przetwarzanie (podanie) danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu nawiązywania współpracy z nowymi klientami, na wniosek osób zainteresowanych naszą ofertą, wyłącznie przez okres trwania negocjacji i rozmów handlowych. Wszelkie dane w tym zakresie posiadamy wyłącznie za Państwa zgodą oraz w podanym przez Was zakresie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Dane osobowe naszych podwykonawców oraz osób wskazanych do współpracy.
  Przetwarzanie (podanie) danych jest konieczne w celu możliwości świadczenia usług, realizacji zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz prawidłowej współpracy z podwykonawcami. Odmowa podania danych uniemożliwia realizację tych celów. Wszystkie informacje dotyczące konkretnych osób lub klientów będziemy przetwarzali przez okres świadczenia umowy oraz dziesięć lat po jej wygaśnięciu, jednak nie której niż wymagają tego przepisy prawa (o ile takie mają zastosowanie), (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Dane wykorzystywane do newsletterów i marketingu
  Przetwarzanie danych (podanie) jest dobrowolne. Informacje z newsletterów otrzymujecie Państwo od nas wyłącznie w sytuacji wyrażenia zgody na ich otrzymywanie poprzez zapisanie się do listy. Dane osobowe będziemy przetwarzać w celach marketingowych i informacyjnych do czasu wycofania przez Państwa zgody, (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Informacje o kontrahentach
  Przetwarzanie (podanie) danych jest konieczne w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, takich jak np. ustawa o rachunkowości i to te przepisy stanowią podstawę do przetwarzania przez nas danych przez okres sześciu lat (zgodnie z aktualnym stanem prawnym pięć pełnych lat). Odmowa podania danych uniemożliwia zawarcie umowy, (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 • Informacje o naszych pracownikach oraz kandydatach do pracy
  Przetwarzanie (podanie) danych jest konieczne w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, takich jak np. ustawa kodeks pracy i to te przepisy stanowią podstawę do przetwarzania przez nas danych przez okres wymagany prawem. Odmowa podania danych uniemożliwia zawarcie umowy, (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  Dane dotyczące kandydatów do pracy posiadamy dzięki wyrażonym nam zgodom i przetwarzamy przez czas prowadzenia rekrutacji. Niemniej w sytuacji kiedy wyrażacie Państwo zgodę na potrzeby przyszłych rekrutacji możemy je zatrzymać na okres jednego roku (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Monitoring
  Dane pochodzące z monitoringu wizyjnego przetwarzamy w celu ochrony osób i mienia, uważając to za swój usprawiedliwiony cel. Wszystkie zbierane w ten sposób dane przechowywane są przez okres jednego miesiąca, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne oraz podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa.

W każdym z wymienionych przypadków staramy się, aby posiadane przez nas dane były aktualne i poprawne, a mając na uwadze Państwa prywatność wszystkie informacje stanowiące dane osobowe minimalizujemy w stopniu umożliwiającym nam ich prawidłowe przetwarzanie.

Prawa osób w zakresie danych osobowych

Na każdym etapie przetwarzania przez nas danych, mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez nas danych oraz uzyskania kopii tych danych,
 • modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwskazania do ograniczenia ich zakresu przetwarzania;
 • całkowitego usunięcia swoich danych (,,prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwskazania prawne,
 • niepodlegania automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu;
 • wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych (w tym wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);
 • przeniesienia danych do innego Administratora Danych, jeśli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową;
 • wniesienia skargi. Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

W celu zapewnienia prawidłowej obsługi Państwa zapytań oraz zachowania należytej staranności podczas ich obsługi ustandaryzowaliśmy formularz, za pomocą którego możecie Państwo wystąpić z wnioskiem o realizację swoich praw. Wniosek możecie Państwo pobrać bezpośrednio ze strony , łącze do dokumentu znajduje się na dole strony. Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją wypełniania wniosku. Jego prawidłowe uzupełnienie umożliwi nam szybką realizację zapytania.

Uzupełnione wnioski możecie Państwo składać osobiście lub za pomocą poczty na podany przez nas adres siedziby, lub pocztą elektroniczną na adres:  przesyłając podpisany elektronicznie wniosek lub skan ręcznie podpisanego dokumentu.

Każdy złożony przez Państwa wniosek rozpatrywany jest indywidualnie i w stosunku do obowiązujących przepisów prawa. Przypominamy, że możliwość skorzystania z konkretnego uprawnienia może zależeć od podstawy prawnej, wykorzystywanej w ściśle określonym celu przetwarzania Państwa danych oraz, np. czy przetwarzanie danych nie jest uzależnione od wykonania umowy lub usługi.

Państwa wnioski będą realizowane bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w terminie miesiąca od ich otrzymania, niemniej możliwe jest, że z uwagi na charakter wniosku nie będziemy w stanie dotrzymać tego terminu, w takiej sytuacji zostaną Państwo powiadomieni o zaistniałym opóźnieniu oraz jego przyczynach. Analogicznie, gdyby zaszły takie okoliczności poinformujemy Państwa o powodach odmowy przyjęcia i realizacji wniosku.

Informujemy, że pierwszy wniosek jest realizowany bez opłat, niemniej w sytuacji kiedy Państwa wnioski byłyby nieuzasadnione lub nadmierne zastrzegamy sobie prawo do pobierania opłaty za ponowne udzielenie informacji. O wysokości opłaty, lub jakichkolwiek innych przyczynach przez wzgląd na które nie będziemy w stanie zrealizować Państwa wniosku zostaniecie Państwo bezzwłocznie poinformowani.

Dodatkowo, w celu zagwarantowania bezpieczeństwa przekazywanych informacji, w sytuacji kiedy nie będziemy w stanie prawidłowo Państwa zidentyfikować jako osoby upoważnione do odbioru danych zastrzegamy sobie prawo do zmiany sposobu dostarczenia informacji, o czym zostaniecie Państwo poinformowani.

W przypadku realizacji prawa do przenoszenia danych, Administrator Danych dokona bezpośredniego przesłania tych danych do innego Administratora Danych, o ile będzie istniała techniczna możliwość. Osoba wnioskująca o realizację tego prawa zostanie poinformowana o decyzji co do możliwości przeniesienia.

Dodatkowe informacje

Niniejsze Zasady obowiązują od dnia 25 maja 2018r. do odwołania i realizują obowiązek prawny wynikający z art. 13 – 14 RODO. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w obowiązujących zasad, zawsze w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług oraz w poszanowaniu Państwa praw i prywatności.

Inspektor Ochrony Danych:

Marcin Święchowicz
e-mail: 

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki do stron
pdf 2021-09-03 Zgłoszenie realizacji praw z zakresu Ochrony Danych Osobowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 297
Zgłoszenie realizacji praw z zakresu Ochrony Danych Osobowych 199,8KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
ChŚPWiK
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-03-02 14:05
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
ChŚPWiK 2020-03-02 14:02
Zatwierdzenie
Daria Lorek 2020-03-02 14:02
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry